Η γλώσσα C++ σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 

 

Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, καλύπτουν ποικίλα θέματα που αφορούν στη γλώσσα, C++ καθώς και σε δομές δεδομένων. Δυστυχώς είναι όλες στα Αγγλικά.


Bjarne Stroustrup's C++ Glossary

http://www.research.att.com/~bs/glossary.html

Introduction to Object-Oriented Programming Using C++
http://www.zib.de/visual/people/mueller/Course/Tutorial/tutorial.html  

An Introduction to C++

http://www.acm.org/crossroads/xrds1-1/ovp.html  

C++ Notes

http://www.fredosaurus.com/notes-cpp

C++ in hypertext

http://cs.nmhu.edu/personal/curtis/cs1htmlfiles/cs1text.htm

C++ tutorial for C users

http://www.4p8.com/eric.brasseur/cppcen.html

Learning to Program in C++

http://www.cprogramming.com/tutorial.html  

The C++ Resources Network

http://www.cplusplus.com

An introduction to streams

http://www.bilmuh.gyte.edu.tr/gokturk/introcpp/icpp_files1.html

Sorting Data

http://www-ee.eng.hawaii.edu/Courses/EE150/Book/chap10/subsection2.1.2.html

Quick Sort

http://linux.wku.edu/~lamonml/algor/sort/quick.html

Data Structures and Algorithms

http://ciips.ee.uwa.edu.au/~morris/Year2/PLDS210/ds_ToC.html  

Dictionary of Algorithms and Data Structures

http://www.nist.gov/dads  

Linked List Basics

http://cslibrary.stanford.edu/103

Binary Trees

http://cslibrary.stanford.edu/110/BinaryTrees.html#s1

Binary Trees

http://webster.cs.uga.edu/~boanerg/hci2/partc/bintree

Binary Tree Traversal

http://www.fredosaurus.com/notes-cpp/ds-trees/binarytreetraversal.html  

Binary Tree Sort

http://www.seasite.niu.edu/cs464/tree2.htm

Exceptions and error handling

http://www.parashift.com/c++-faq-lite/exceptions.html

Understanding C++ Exception Handling

http://www.gamedev.net/reference/articles/article953.asp

Standard Template Library

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/c191tb28(VS.80).aspx

Standard Template Library Programmer's Guide

http://www.sgi.com/tech/stl

The C++ Standard Library

http://www.josuttis.com/libbook/idx.html

Unified Modeling Language (UML) Tutorial

http://atlas.kennesaw.edu/~dbraun/csis4650/A&D/UML_tutorial/index.htm

Dev-C++

http://www.bloodshed.net/dev/doc/index.html